Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 (Đề số 1)

  • 3066 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lệnh Insert → Break → Page break dùng để 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Địa chỉ E-mail được viết theo qui tắc

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Những ngành nào sau đây được sử dụng Internet?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Cho bảng sau:

Cho biết kết quả nối cột A với cột B nào là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Bạn lựa chọn khu vực nào để thể hiện rằng bạn muốn in 4 bản?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận