Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 5333 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ba dạng thông tin cơ bản là dạng

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trình tự của quá trình ba bước là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Bộ phận nào dưới đây được coi là bộ não của máy tính

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Máy tính có khả năng nào trong các khả năng sau

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

thy nguyễn
18:34 - 16/12/2020

câu 8 c mới đúng

thy nguyễn
18:35 - 16/12/2020

câu 9 a