Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 3434 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Em sử dụng chương trình soạn thảo văn bản trong những trường hợp nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Hai thiết bị thông dụng để nhập nội dung văn bản là ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Thay đổi các phần nội dung, sửa lỗi chính tả và lỗi cú pháp trong văn bản được gọi là các thao tác

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Khi định dạng kí tự có thể thay đổi để các chữ

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Định dạng văn bản là

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận