Đề thi giữa kì 1 Tin học 10 Lần 2 (Đề số 1)

  • 5033 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Phát biểu nào là đúng trong các phát biểu dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Biểu tượng  trên cửa sổ Windows mang ý nghĩa gì

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Phím F0 là phím thuộc loại nào

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói đến hệ điều hành?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận