Đề thi Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có đáp án ( Đề 4)

  • 4932 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 2:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là D.


Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 5:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Bùi Quang Minh

Bình luận


Bình luận