Trắc nghiệm Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên có đáp án

  • 1713 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên ở thế kỉ XIII gắn liền với sự lãnh đạo của vương triều nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên ở thế kỉ XIII gắn liền với sự lãnh đạo của nhà Trần (SGK Lịch sử 7 – trang 68).


Câu 2:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau?

“Đố ai nổi sáng sông Rừng

Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương,

Vân Đồn cướp sạch binh cường,

Nội Bàng mai phục chặn đường giặc lui?”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Câu đố trên có nhiều dữ liệu về Trần Hưng Đạo:

+ “Nổi sáng sông Rừng” => đề cập đến chiến thắng Bạch Đằng của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược lần thứ 3 (sông Bạch Đằng còn có tên gọi khác là sông Rừng).

+ Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược lần thứ 2 và lần thứ 3, dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, quân dân Đại Việt đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang ở: Hàm Tử, Chương Dương, Vân Đồn, Nội Bàng…

(SGK Lịch sử 7 – trang 69).


Câu 3:

Tác giả của câu nói Nếu bệ hạ muốn đầu hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tác giả của câu nói Nếu bệ hạ muốn đầu hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là Trần Hưng Đạo (SGK Lịch sử 7 – trang 70 ).


Câu 4:

Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long (năm 1258), vua Trần đã chỉ đạo nhân dân thực hiện chủ trương

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long (năm 1258), vua Trần đã chỉ đạo nhân dân thực hiện chủ trương “vườn không nhà trống” (SGK Lịch sử 7 – trang 69 ).


Câu 5:

Trước nguy cơ nhà Nguyên đang lăm le xâm lược Đại Việt lần thứ hai, Trần Quốc Tuấn đã soạn Hịch Tướng sĩ để

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trước nguy cơ nhà Nguyên đang lăm le xâm lược Đại Việt lần thứ hai, Trần Quốc Tuấn đã soạn Hịch Tướng sĩ để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân dân Đại Việt (SGK Lịch sử 7 – trang 69).


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

Đàm Bảo Minh

Bài khá hay nhưng có vài lỗi sai

Bình luận


Bình luận