Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

  • 2998 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

Xem đáp án

Lời giải:

Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động một lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng Trương Phụ cầm đầu, chia làm hai cánh tràn vào xâm lược nước ta.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ:

Xem đáp án

Lời giải:

Sau khi Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu và Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa.Cuộc khởi nghĩa đã phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công nước Đại Ngu?

Xem đáp án

Lời giải:

Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động quân đội tiến vào chinh phạt Đại Ngu để “phù Trần diệt Hồ”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/ Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”

Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu nói trên nhân hóa thể hiện hành động tàn bạo của kẻ thù. Những hành động này đã khơi sâu mối thù dân tộc, củng cố quyết tâm chiến đấu chống quân Minh xâm lược của nhân dân ta, là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ khởi nghĩa Lam Sơn. 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?

Xem đáp án

Lời giải:

- Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu Đại Ngu,  đổi thành quận Giao Chỉ; sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.

- Kinh tế: vơ vét sản vật quý hiếm; đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí.

- Văn hóa: bắt nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình;  thiêu hủy phần lớn sách quý của nước ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

=> Loại trừ đáp án: C

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận