Trắc nghiệm Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản có đáp án

  • 80 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sử dụng print() để đưa dữ liệu ra màn hình


Câu 2:

Câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu từ bàn phím vào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thủ tục input() đưa dữ liệu vào


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có nhiều thiết bị chuẩn trong đó có bàn phím


Câu 5:

Đâu không phải là kiểu dữ liệu cơ bản trong python ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong python như int, string, float, double,…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận