Trắc nghiệm Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất có đáp án

  • 644 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/169, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Các thành phần chính của lớp đất là

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/168, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/169, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/169, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Tầng nào sau đây của đất chứa các sản phẩm phong hóa bị biến đổi để hình thành đất?

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/169, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận