Trắc nghiệm Bài 22: Phân loại thế giới sống có đáp án

  • 3509 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong nguyên tắc phân loại sinh vật không bao gồm bậc phân loại nào dưới đây?

Xem đáp án

Vực không phải là một bậc phân loại theo nguyên tắc phân loại sinh vật.


Câu 2:

Trình tự sắp xếp các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?

Xem đáp án

Trình tự sắp xếp các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: Loài chi họ bộ lớp ngành giới


Câu 3:

Tiêu chí nào dưới đây được sử dụng để phân loại sinh vật?

(1) Mức độ tổ chức cơ thể

(2) Mật độ cá thể của quần thể

(3) Tỉ lệ đực : cái

(4) Đặc điểm tế bào

(5) Môi trường sống

(6) Số lượng các cá thể trong độ tuổi sinh sản

(7) Kiểu dinh dưỡng

(8) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn

Xem đáp án

Để phân loại các sinh vật trong tự nhiên, người ta sử dụng các tiêu chí là: mức độ tổ chức cơ thể, đặc điểm tế bào, môi trường sống và kiểu dinh dưỡng.


Câu 4:

Tên khoa học của một loài được hiểu là:

Xem đáp án

Tên khoa học của một loài là cách gọi tên loài sinh vật theo tên chi/giống và tên loài. Ngoài ra có thể đi kèm với tên tác giả và năm công bố.


Câu 5:

Cho các loài sau:

(1) Vi khuẩn lam(5) Thủy tức

(2) Tảo lục(6) Rong đuôi chồn

(3) Nấm mốc(7) Amip

(4) Sán lá gan(8) Trùng giày

Loài nào thuộc giới Nguyên sinh?

Xem đáp án

Giới Nguyên sinh gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, phần lớn đơn bào.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận