Bài 23: Sự sống trên Trái Đất có đáp án

  • 529 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/172, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Động vật nào sau đây thường ngủ vào mùa đông?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/172, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Nơi có nhiều động vật ăn cỏ sẽ là nơi tập trung phân bố nhiều của

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/172, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Ở đới lạnh có kiểu thảm thực vật chính nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/172, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/172, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận