Trắc nghiệm Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương có đáp án

  • 351 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/181, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Siêu đô thị nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/183, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/184, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/187, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/183, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận