Trắc nghiệm Bài 4. Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào-ra đơn giản có đáp án

  • 71 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho đoạn chương trình sau:

a=3.4

print(type(a))

Kết quả trên màn hình là kiểu dữ liệu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì a=3.4 ⇒ a là kiểu float (kiểu số thực).


Câu 2:

Câu lệnh nhập với biến kiểu nguyên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Câu lệnh nhập với biến kiểu nguyên là:

Biến=int(input(dòng thông báo))


Câu 3:

Câu lệnh nhập với biến kiểu thực là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Câu lệnh nhập với biến kiểu thực là:

Biến=float(input(dòng thông báo))


Câu 4:

Để nhập từ bàn phím biến a kiểu nguyên ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Câu lệnh nhập với biến kiểu nguyên là:

Biến=int(input(dòng thông báo))


Câu 5:

Để nhập từ bàn phím biến b kiểu thực ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Câu lệnh nhập với biến kiểu thực là:

Biến=float(input(dòng thông báo))


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận