Trắc nghiệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng có đáp án

  • 775 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Năm 111 TCN, nhà Hán đã chia nước ta thành bao nhiêu quận?

Xem đáp án

Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận nào vào năm 179 TCN?

Xem đáp án

Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận là Giao Chỉ và Cửu Chân.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Theo chính sách của nhà Hán vào năm 111 TCN, đứng đầu các quận l?

Xem đáp án

Năm 111 TCN, nhà Hán quy định:

- Đứng đầu châu là: Thứ sử.

- Đứng đầu quân là: Thái úy coi việc chính trị, Đô úy coi việc quân sự.

- Đứng đầu huyện là: Lạc tướng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?

Xem đáp án

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

Chọn: B

Chú ý:

Phân biệt hai khái niệm:

- Khởi nghĩa: khi ta chưa có chính quyền, vẫn còn đặt dưới ách thống trị của ngoại bang (quân xâm lược) =>khởi nghĩa để giành lại chính quyền.

- Kháng chiến: là khi đã thành lập chính quyền tự chủ =>quân xâm lược đem quân tấn công =>ta kháng chiến để bảo vệ chính quyền.

=>Đáp án A: cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán của Hai Bà Trưng diễn ra vào năm 42-43, khi đã thành lập được chính quyền tự chủ - kết quả của cuộc khởi nghĩa năm 40.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

“Châu” dưới thời kì Bắc thuộc là đơn hành chính

Xem đáp án

Châu là đơn vị hành chính trên cấp quận.

Chọn: D

Chú ý:

Quận: đơn vị hành chính gồm nhiều huyện (như tỉnh ngày nay).

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận