Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 1. Giới thiệu về rừng có đáp án

  • 64 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Theo mục đích sử dụng, rừng được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Theo mục đích sử dụng, rừng được chia làm 3 loại:

+ Rừng phòng hộ

+ Rừng sản xuất

+ Rừng đặc dụng


Câu 2:

Theo mục đích sử dụng, có loại rừng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Theo mục đích sử dụng, rừng được chia làm 3 loại:

+ Rừng phòng hộ

+ Rừng sản xuất

+ Rừng đặc dụng


Câu 3:

Đâu là rừng phòng hộ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: Rừng phòng hộ

+ Đáp án B: Rừng sản xuất

+ Đáp án C: Rừng đặc dụng


Câu 4:

Đâu là rừng sản xuất?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Rừng phòng hộ

+ Đáp án B: Rừng sản xuất

+ Đáp án C: Rừng đặc dụng


Câu 5:

Đâu là rừng đặc dụng?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: Rừng phòng hộ

+ Đáp án B: Rừng sản xuất

+ Đáp án C: Rừng đặc dụng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận