Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 12. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ có đáp án

  • 79 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có mấy loại bệnh phổ biến ở gà được đề cập đến trong bài học?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 loại bệnh phổ biến ở gà được đề cập đến trong bài học:

1. Bệnh tiêu chảy

2. Bệnh dịch tả

3. Bệnh cúm gia cầm


Câu 2:

Đâu là bệnh phổ biến của gà?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 loại bệnh phổ biến ở gà được đề cập đến trong bài học:

1. Bệnh tiêu chảy

2. Bệnh dịch tả

3. Bệnh cúm gia cầm


Câu 3:

Biểu hiện của bệnh tiêu chảy ở gà là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: biểu diện bệnh tiêu chảy

+ Đáp án B: biểu hiện bệnh dịch tả

+ Đáp án C: Biểu hiện bệnh cúm gia cầm


Câu 4:

Biểu hiện của bệnh dịch tả ở gà là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: biểu diện bệnh tiêu chảy

+ Đáp án B: biểu hiện bệnh dịch tả

+ Đáp án C: Biểu hiện bệnh cúm gia cầm


Câu 5:

Biểu hiện của bệnh cúm gia cầm ở gà là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: biểu diện bệnh tiêu chảy

+ Đáp án B: biểu hiện bệnh dịch tả

+ Đáp án C: Biểu hiện bệnh cúm gia cầm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận