Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 2. Làm đất trồng cây có đáp án

  • 73 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đất trồng có mấy thành phần?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đất trồng có 3 thành phần:

+ Phần rắn

+ Phần lỏng

+ Phần khí


Câu 2:

Đất trồng có thành phần nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đất trồng có 3 thành phần:

+ Phần rắn

+ Phần lỏng

+ Phần khí


Câu 3:

Phần rắn của đất có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Vai trò phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.

+ Vai trò phần lỏng: Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.

+ Vai trò phần khí: Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.


Câu 4:

Phần lỏng của đất có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Vai trò phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.

+ Vai trò phần lỏng: Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.

+ Vai trò phần khí: Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.


Câu 5:

Phần khí của đất có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Vai trò phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững.

+ Vai trò phần lỏng: Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng.

+ Vai trò phần khí: Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận