Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng có đáp án

  • 68 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có mấy hình thức gieo trồng chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 hình thức gieo trồng chính:

+ Trồng bằng hạt

+ Trồng bằng cây con


Câu 2:

Khi gieo trồng cần đảm bảo yêu cầu về:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Khi gieo trồng cần đảm bảo yêu cầu về thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông, sâu.


Câu 3:

Hình nào sau đây là hình thức gieo trồng bằng đoạn thân?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Hình a: trồng bằng đoạn thân

+ Hình b: trồng bằng hạt

+ Hình c: trồng bằng cây con

+ Hình d: trồng bằng củ


Câu 4:

Hình nào sau đây là hình thức gieo trồng bằng hạt?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Hình a: trồng bằng đoạn thân

+ Hình b: trồng bằng hạt

+ Hình c: trồng bằng cây con

+ Hình d: trồng bằng củ


Câu 5:

Hình nào sau đây là hình thức gieo trồng bằng cây con?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Hình a: trồng bằng đoạn thân

+ Hình b: trồng bằng hạt

+ Hình c: trồng bằng cây con

+ Hình d: trồng bằng củ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận