Trắc nghiệm Công nghệ 7 Ôn tập chương 3 có đáp án

  • 59 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình nào cho thấy gà bị nóng

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Vì gà tập trung thành đám dưới đèn úm.


Câu 2:

Hình nào cho thấy sự phân bố nhiệt phù hợp cho gà?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Vì gà phân bố rải rác đều.


Câu 3:

Khi nhiệt độ thích hợp:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Gà phân bố đều trên sàn: khi nhiệt độ thích hợp

+ Gà chụm lại thành đám ở dưới đèn úm: khi gà bị lạnh

+ Tản ra xa, tránh đèn úm: khi gà bị nóng


Câu 4:

Khi gà bị lạnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Gà phân bố đều trên sàn: khi nhiệt độ thích hợp

+ Gà chụm lại thành đám ở dưới đèn úm: khi gà bị lạnh

+ Tản ra xa, tránh đèn úm: khi gà bị nóng


Câu 5:

Khi gà bị nóng quá:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Gà phân bố đều trên sàn: khi nhiệt độ thích hợp

+ Gà chụm lại thành đám ở dưới đèn úm: khi gà bị lạnh

+ Tản ra xa, tránh đèn úm: khi gà bị nóng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận