Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 2: Toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế có đáp án

  • 745 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hệ quả nào sau đây không phải là của khu vực hóa kinh tế?

Xem đáp án

Chọn B

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực tạo nên động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ giữa các quốc gia và giữa các khu vực với nhau.


Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây không đúng với vai trò của các công ti đa quốc gia?

Xem đáp án

Chọn C

Hiện nay, trên toàn thế giới có trên 60 nghìn công ti xuyên quốc gia với khoảng 500 nghìn chi nhánh, chiếm 30% tổng giá trị GDP toàn thế giới, 2/3 buôn bán quốc tế, hơn 70% đầu tư trực tiếp và trên 70% việc chuyển giao công nghệ - khoa học kĩ thuật trên phạm vi thế giới.


Câu 3:

Đầu tư nước ngoài không tăng nhanh trong ngành nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D

Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ ngày càng chiếm tỉ trọng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,…


Câu 4:

Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

Xem đáp án

Chọn A

Toàn cầu hóa kinh tế có các biểu hiện là tăng nhanh thương mại quốc tế, thúc đẩy thương mại tự do; phát triển các hệ thống tài chính quốc tế; tăng cường vai trò của các công ty đa quốc gia; gia tăng số lượng các tiêu chuẩn áp dụng toàn cầu.


Câu 5:

Tiêu cực của quá trình khu vực hóa kinh tế đối với các quốc gia là

Xem đáp án

Chọn D

Quá trình khu vực hóa kinh tế làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo; việc giữ gìn bản sắc dân tộc, giá trị truyền thống văn hóa là một thách thức đối với nhiều quốc gia. Trong điều kiện phát triển không bền vững, một nền kinh tế có thể trở nên bị phụ thuộc, giảm tính tự chủ, nguy cơ tụt hậu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận