Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 (có đáp án): Quyền và nghĩa vụ học tập (phần 2)

  • 1902 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quyền học tập của công dân được thể hiện ở nội dung sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Trong hệ thống giáo dục ở nước ta hiện nay bậc học nào là bậc nền tảng nhất?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Việc học đối với mỗi người là vô cùng quan trọng và giúp mỗi người tránh hệ quả nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận