Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án

  • 139 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công thức đơn giản nhất (CTĐGN) cho ta biết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức đơn giản nhất (CTĐGN) cho ta biết: tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.


Câu 2:

Công thức tổng quát cho ta biết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức tổng quát cho ta biết: thành phần nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.


Câu 3:

Công thức phân tử cho ta biết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công thức phân tử cho ta biết:

+ Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

+ Thành phần nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.


Câu 4:

Phương pháp phổ khối lượng dùng để:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phương pháp phổ khối lượng dùng để: xác định khối lượng phân tử hợp chất hữu cơ.


Câu 5:

Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ethane-1,2-diol (C2H6O2) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 2 :6 :2 = 1 :3 :1.

Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ethane-1,2-diol (C2H6O2) là CH3O.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phong Kieu
16:01 - 07/03/2024

theo mình là cả 2 đáp án a và c đều dúng vì: A= 12+16+2= 30. C= 12*2+6= 24+6= 30