Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 13. Hydrocarbon không no có đáp án

  • 177 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm: không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C.


Câu 2:

Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm: không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C.


Câu 3:

Alkene là các hydrocarbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Alkene là các hydrocarbon không no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n (n ≥ 2).


Câu 4:

Alkyne là những hydrocarbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Alkyne là những hydrocarbon không no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n-2 (n ≥ 2).


Câu 5:

Hợp chất nào sau đây là một alkene?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

CH3-CH=CH2 là alkene.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận