Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 14. Arene có đáp án

  • 185 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều: vòng benzene.


Câu 2:

Số nguyên tử carbon và hydrogen trong benzene lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số nguyên tử carbon và hydrogen trong benzene lần lượt là: A. 12 và 6.	 B. 6 và 6.	 C. 6 và 12.	  (ảnh 1)

Số nguyên tử carbon và hydrogen trong benzene lần lượt là: 6 và 6.


Câu 3:

Các ankylbenzene hợp thành dãy đồng đẳng của benzene có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các ankylbenzene hợp thành dãy đồng đẳng của benzene có công thức chung là CnH2n-6 (n ≥ 6).


Câu 4:

Công thức phân tử nào sau đây có thể là công thức của hợp chất thuộc dãy đồng đẳng của benzene?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dãy đồng đẳng của benzene có công thức chung là CnH2n-6 (n ≥ 6). Vậy hợp chất C8H10 thuộc dãy đồng đẳng của benzene.


Câu 5:

Hợp chất nào sau đây không tồn tại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hợp chất không tồn tại là: Hợp chất nào sau đây không tồn tại? A.  	 B.  	 C.  	 D.   (ảnh 1) do có một C có 5 liên kết xung quanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận