Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 15. Dẫn xuất halogen có đáp án

  • 152 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi thay thế nguyên tử hydrogen của phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.

Þ Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là CH2BrCl.


Câu 2:

Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi thay thế nguyên tử hydrogen của phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.

Þ Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là C6H5Br.


Câu 3:

 Chất nào sau đây không phải dẫn xuất halogen của hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

ClCH2COOH không phải dẫn xuất halogen của hydrocarbon.


Câu 4:

Công thức tổng quát của dẫn xuất monochloro no, mạch hở là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công thức tổng quát của dẫn xuất monochloro no, mạch hở là CnH2n+1Cl.


Câu 5:

Mỗi nguyên tử halogen trong phân tử dẫn xuất halogen của hydrocarbon tạo được bao nhiêu liên kết?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi nguyên tử halogen trong phân tử dẫn xuất halogen của hydrocarbon tạo được 1 liên kết.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận