Trắc nghiệm Hóa 11 CD Ôn tập chương 5 có đáp án

  • 115 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng halogen ta được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.

Vậy C6H5Br là dẫn xuất halogen của hydrocarbon.


Câu 2:

Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H9Cl là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có 4 đồng phân: CH3CH2CH2CH2Cl; CH3CH(Cl)CH2CH3; CH3CCl(CH3)2; CH3CH(CH3)CH2Cl.


Câu 3:

Tên gọi thông thường của dẫn xuất halogen có công thức CHCl3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tên gọi thông thường của dẫn xuất halogen có công thức CHCl3chloroform.


Câu 4:

Cho các dẫn xuất halogen sau: (1) C2H5F; (2) C2H5Cl; (3) C2H5Br; (4) C2H5I. Thứ tự giảm dần của nhiệt độ sôi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dãy (1) C2H5F; (2) C2H5Cl; (3) C2H5Br; (4) C2H5I có phân tử khối tăng dần.

Thứ tự giảm dần của nhiệt độ sôi là (4) > (3) > (2) > (1). 


Câu 5:

Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2n+1OH (n ≥ 1).   


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận