Trắc nghiệm Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường trên bản đồ có đáp án

  • 267 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đâu không phải là loại kí hiệu thường được sử dụng trên bản đồ?

Xem đáp án

Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

=>Kí hiệu hình ảnh không phải là loại kí hiệu thường được sử dụng trên bản đồ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Các đường giao thông trên bản đồ được thể hiện bằng loại kí hiệu nào?

Xem đáp án

Các đường giao thông là những đường thẳng kéo dài =>sử dụng kí hiệu đường là thích hợp nhất để thể hiện các đường giao thông trên bản đồ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Để nắm được đầy đủ ý nghĩa của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ, trước hết cần phải

Xem đáp án

Để nắm được đầy đủ ý nghĩa của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ, trước hết cần phải đọc bảng chú giải.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Các cách biểu hiện độ cao địa hình l?

Xem đáp án

Các cách biểu hiện độ cao địa hình là sử dụng thang màu và đường đồng mức.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đường đồng mức l?

Xem đáp án

Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng một độ cao.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận