Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 2: tri thức lịch sử và cuộc sống có đáp án

  • 1839 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành khái nhiệm sau:

“…… là những hiểu biết của con người về các lĩnh vực liên quan đến lịch sử, hình thành qua quá trình học tập, khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm”.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tri thức lịch sử là những hiểu biết của con người về các lĩnh vực liên quan đến lịch sử, hình thành qua quá trình học tập, khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm. (SGK - Trang 9)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của tri thức lịch sử?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tri thức lịch sử giúp con người nhận thức về cội nguồn, bản sắc của bản thân, gia đình, cộng đồng, dân tộc. Đây là điều kiện cơ bản để giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa. (SGK - Trang 9)


Câu 3:

Tri thức lịch sử được hình thành qua những quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tri thức lịch sử là những hiểu biết của con người về các lĩnh vực liên quan đến lịch sử, hình thành qua quá trình học tập, khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm. (SGK - Trang 9)


Câu 4:

Nội dung nào sau đây là một trong những ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với con người?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với con người:

- Để lại cho đời sau những bài học kinh nghiệm quý giá.

- Giúp mỗi cá nhân hiểu rõ quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, hình thành tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước, là niềm tự hào và là điểm tựa cho lòng tin vào sức mạnh của dân tộc.

- Giúp con người khám phá và tiếp cận với nhiều nền văn hóa, văn minh của nhân loại. Là cơ sở để học hỏi, giao lưu, hội nhập quốc tế. (SGK - Trang 9)


Câu 5:

Tri thức lịch sử không đem lại ý nghĩa nào sau đây đối với mỗi cá nhân và xã hội?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với con người:

- Để lại cho đời sau những bài học kinh nghiệm quý giá.

- Giúp mỗi cá nhân hiểu rõ quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, hình thành tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước, là niềm tự hào và là điểm tựa cho lòng tin vào sức mạnh của dân tộc.

- Giúp con người khám phá và tiếp cận với nhiều nền văn hóa, văn minh của nhân loại. Là cơ sở để học hỏi, giao lưu, hội nhập quốc tế. (SGK - Trang 9)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận