Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 28 (có đáp án): Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời pk

  • 2668 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Truyền thuyết nào lí giải nguồn gốc dân tộc Việt?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…138...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Vị trí của thời kì Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…137...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Việc đánh bại quân xâm lược Tần của nhà nước Âu Lạc đã đánh dấu

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…137...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Trong tâm thức của dân tộc Việt, vấn đề dân tộc thống nhất thể hiện đầu tiên và cụ thể nhất qua sự kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…137...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Hai chữ “đồng bào” nói lên truyền thống nào của dân tộc ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Hai chữ “đồng bào” nói lên truyền thống thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của dân tộc ta.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận