Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 3: sử học với các lĩnh vực khoa học khác có đáp án

  • 1213 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chứng tỏ Sử học là môn khoa học liên ngành?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Sử học là ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều ngành khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm phản ánh đầy đủ bức tranh toàn diện của đời sống con người và xã hội loài người. (SGK - Trang 14)


Câu 2:

Khi nghiên cứu lịch sử, nhà sử học cần phải khai thác tri thức của các ngành khoa học liên quan vì

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành. Sử học là ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều ngành khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm phản ánh đầy đủ bức tranh toàn diện của đời sống con người và xã hội loài người. Sử học sử dụng tri thức từ các ngành khác nhau để tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề một cách toàn diện, hiệu quả, khoa học về con người và xã hội loài người. (SGK - Trang 14)


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không chứng minh Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành vì:

- Sử học là ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều ngành khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm phản ánh đầy đủ bức tranh toàn diện của đời sống con người và xã hội loài người.

- Sử học sử dụng tri thức từ các ngành khác nhau để tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề một cách toàn diện, hiệu quả, khoa học về con người và xã hội loài người.

- Sử học có khả năng liên kết các môn khoa học, các ngành khoa học với nhau, cả khoa học nhân văn lẫn khoa học tự nhiên và công nghệ. (SGK - Trang 14)


Câu 4:

Đối tượng nghiên cứu của Sử học và các ngành khoa học nhân văn khác là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Sử học và các ngành khoa học nhân văn khác (Xã hội học, Đô thị học, Địa lí học, Kinh tế học, Lịch pháp học,…) đều lấy xã hội loài người làm đối tượng nghiên cứu, nhưng mỗi khoa học chỉ nghiên cứu một lĩnh vực nhất định. (SGK - Trang 15)


Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Sử học cung cấp thông tin cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác về bối cảnh hình thành và phát triển; xác định rõ những nhân tố (chủ quan và khác quan) tác động đến quá trình hình thành, phát triển; dự báo xu hướng vận động và phát triển cho các ngành khoa học này. (SGK - Trang 15)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận