Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 4: sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại có đáp án

  • 2421 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Sử học nghiên cứu, phục dựng lại bức tranh hiện thực lịch sử, xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học cần được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Kết quả nghiên cứu của Sử học khẳng định giá trị của các di sản văn hóa, là cơ sở để bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của các di sản đó. (SGK - Trang 19)


Câu 2:

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên là hoạt động

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên là hoạt động lưu giữ, bảo vệ và lan tỏa giá trị những di sản của thời trước để lại, nhắc nhở con người nhớ về cội nguồn, hình thành ý thức trách nhiệm với tổ tiên, với cộng đồng xã hội đương đại và với các thế hệ mai sau. (SGK - Trang 19)


Câu 3:

Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên:

- Nhắc nhở con người nhớ về cội nguồn, hình thành ý thức trách nhiệm với tổ tiên, với cộng đồng xã hội đương đại và với các thế hệ mai sau.

- Góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc, đem lại những hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội. (SGK - Trang 19)


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên:

- Nhắc nhở con người nhớ về cội nguồn, hình thành ý thức trách nhiệm với tổ tiên, với cộng đồng xã hội đương đại và với các thế hệ mai sau.

- Góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc, đem lại những hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội. (SGK - Trang 19)


Câu 5:

Chủ thể đóng vai trò bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, di sản thiên nhiên là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Con người chính là chủ thể đóng vai trò bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, di sản thiên nhiên. Những hoạt động bảo tồn và phát huy di sản của con người sẽ giúp gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận