Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 5: khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ - trung đại có đáp án

  • 2379 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện khái niệm sau:

“...... là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử.”

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử. (SGK - Trang 25)


Câu 2:

Văn minh là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Văn minh là trạng thái tiến hóa, phát triển cao của nền văn hóa. (SGK - Trang 25)


Câu 3:

Đối lập với văn minh là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Văn minh là trạng thái tiến hóa, phát triển cao của nền văn hóa. Đối lập với văn minh là dã man, nguyên thủy. (SGK - Trang 25)


Câu 4:

Văn hóa xuất hiện cùng với sự xuất hiện của

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khi loài người xuất hiện và biết chế tạo công cụ lao động bằng đá, họ đã sáng tạo ra văn hóa. (SGK - Trang 25)


Câu 5:

Khi nào thì nhân loại bước vào thời kì văn minh?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đến thời đại đồ kim khí, Nhà nước và chữ viết ra đời, nhân loại bước vào thời kì văn minh. (SGK - Trang 25)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận