Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 8: Văn minh ấn độ cổ - trung đại có đáp án

  • 1960 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại gắn liền với những dòng sông nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại gắn liền với sông Ấn và sông Hằng. (SGK - Trang 44)


Câu 2:

Dân cư chủ yếu ở phía Nam Ấn Độ thời kì cổ đại là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Dân cư chủ yếu ở phía Nam Ấn Độ thời kì cổ đại là tộc người Đra-vi-đi-an. (SGK - Trang 45)


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ cổ - trung đại?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thể chế nhà nước dân chủ chủ nô không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ cổ - trung đại. Thể chế nhà nước ở Ấn Độ thời cổ - trung đại là nhà nước quân chủ chuyên chế.


Câu 4:

Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thịnh đạt dưới thời vương triều nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Từ thế kỉ IV, chế độ phong kiến được xác lập ở Ấn Độ và phát triển thịnh đạt ở giai đoạn vương triều Hồi giáo Mô-gôn. (SGK - Trang 46)


Câu 5:

Loại văn tự nào sau đây là chữ viết của người Ấn Độ trong thời kì cổ - trung đại?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Chữ Phạn là chữ viết của người Ấn Độ trong thời kì cổ - trung đại. (SGK - Trang 46)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận