Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống có đáp án

  • 1910 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sắp xếp các nội dung sau theo đúng quy trình thu thập, xử lí thông tin và sử liệu:

1 - Lập thư mục và danh mục các nguồn sử liệu cần thu thập

2 - Chọn lọc, phân loại sử liệu để thuận lợi cho việc xác minh, đánh giá

3 - Sưu tầm, đọc và ghi chép thông tin sử liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu

4 - Xác minh, đánh giá về nguồn gốc sử liệu, thời điểm ra đời, nội dung sử liệu phản ánh.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Quy trình thu thập, xử lí thông tin và sử liệu:

+ Bước 1: Lập thư mục và danh mục các nguồn sử liệu cần thu thập

+ Bước 2: Sưu tầm, đọc và ghi chép thông tin sử liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu

+ Bước 3: Chọn lọc, phân loại sử liệu để thuận lợi cho việc xác minh, đánh giá

+ Bước 4: Xác minh, đánh giá về nguồn gốc sử liệu, thời điểm ra đời, nội dung sử liệu phản ánh.

=> Thứ tự sắp xếp đúng là: 1 - 3 - 2 - 4.


Câu 2:

Em hãy cho biết nhận định dưới đây đúng hay sai?

 “Tri thức lịch sử giúp con người nhận thức sâu sắc về cội nguồn, về bản sắc của cá nhân và cộng đồng trong mọi thời đại. Hiểu biết về cội nguồn, bản sắc là cơ sở để con người hiểu về chỉnh minh và thế giới. Đây là nền tảng để tồn tại, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá cộng đồng và chung sống trong một thế giới đa dạng”.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Ý nghĩa của tri thức lịch sử:

+ Giúp con người nhận thức sâu sắc về cội nguồn, về bản sắc của cá nhân và cộng đồng trong mọi thời đại. Hiểu biết về cội nguồn, bản sắc là cơ sở để con người hiểu về chỉnh minh và thế giới. Đây là nền tảng để tồn tại, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá cộng đồng và chung sống trong một thế giới đa dạng.

+ Nhờ tri thức lịch sử, con người có thể đúc kết và vận dụng thành công nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống, tránh lặp lại những sai lầm từ quá khứ.

+ Tri thức lịch sử còn giúp con người có thể dự báo chính xác về thời cơ và nguy cơ trong tương lai, hoặc thấy được chiều hướng vận động, phát triển của hiện tại.


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng lí do cần phải học lịch sử suốt đời?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Cần phải học tập lịch sử suốt đời, vì:

+ Tri thức lịch sử rất rộng lớn và đa dạng. Những kiến thức lịch sử ở nhà trường chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng tri thức lịch sử của quốc gia, nhân loại. Muốn hiểu đầy đủ và đúng đắn về lịch sử cần có một quá trình lâu dài.

+ Tri thức về lịch sử biến đổi và phát triển không ngừng, gắn liền với sự xuất hiện của các nguồn sử liệu mới, những quan điểm và nhận thức mới, lĩnh vực nghiên cứu mới. Do vậy, những nhận thức về sự kiện, hiện tượng lịch sử của con người hôm nay rất có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

+ Cùng với việc tim hiểu tri thức, việc học tập lịch sử suốt đời sẽ giúp mọi người mở rộng và cập nhật vốn kiến thức hoàn thiện và phát triển kĩ năng, xây dựng sự tự tin, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội, tạo ra những cơ hội mới trong cuộc sống và nghề nghiệp.


Câu 4:

Đền Hùng và lễ Giỗ tổ Hùng Vương là biểu tượng của truyền thống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng của truyền thống yêu nước và đoàn kết hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam, từ lâu đã trở thành nét đặc sắc trong truyền thống văn hóa người Việt.


Câu 5:

Một trong những cuộc thi nổi tiếng trong khuôn khổ dự án của Ủy ban Văn hóa thông tin Asean (COCI) là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cuộc thi tìm hiểu về ASEAN nằm trong khuôn khổ dự án của Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN, được tổ chức hai năm một lần. Đây là sân chơi dành cho học sinh cấp trung học phổ thông, nhằm nâng cao sự hiểu biết về đất nước, con người của các nước thành viên ASEAN.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận