Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác có đáp án

  • 1260 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy cho biết nhận định dưới đây đúng hay sai?

“Sử học -môn khoa học mang tính liên ngành”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành, vì:

+ Để phục dựng được hoạt động của con người trong quá khứ, Sử học cần kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu. Sử học cũng khai thác tri thức của nhiều ngành khoa học có liên quan, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn.

+ Mọi sự kiện, hiện tượng lịch sử diễn ra trong quá khứ đều gắn với những điều kiện tự nhiên và bối cảnh chính trị - xã hội cụ thể. Nhà sử học không thể phục dựng lại một cách đầy đủ, toàn diện bức tranh về quá khứ nếu chỉ sử dụng những tri thức hoặc các phương pháp lịch sử đơn thuần.

+ Một số đối tượng hoặc chủ để nghiên cứu đòi hỏi nhà sử học cần có một nền tảng kiến thức vững chắc về lĩnh vực đó trước khi nghiên cứu chuyên sâu.


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng lý do sử học là môn khoa học mang tính liên ngành?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Sử học là môn khoa học mang tính liên ngành, vì:

+ Để phục dựng được hoạt động của con người trong quá khứ, Sử học cần kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu. Sử học cũng khai thác tri thức của nhiều ngành khoa học có liên quan, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn.

+ Mọi sự kiện, hiện tượng lịch sử diễn ra trong quá khứ đều gắn với những điều kiện tự nhiên và bối cảnh chính trị - xã hội cụ thể. Nhà sử học không thể phục dựng lại một cách đầy đủ, toàn diện bức tranh về quá khứ nếu chỉ sử dụng những tri thức hoặc các phương pháp lịch sử đơn thuần.

+ Một số đối tượng hoặc chủ để nghiên cứu đòi hỏi nhà sử học cần có một nền tảng kiến thức vững chắc về lĩnh vực đó trước khi nghiên cứu chuyên sâu.


Câu 3:

Ngành khoa học nào dưới đây không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Địa lí tự nhiên thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên.


Câu 4:

Ngành khoa học nào dưới đây thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Nhân học thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn.


Câu 5:

Đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, tri thức lịch sử luôn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tri thức về lịch sử luôn đóng vai trò là một trong những nguồn tri thức nền tảng đối với khoa học xã hội và nhân văn ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong việc nghiên cứu sự hình thành, biến đổi của các lĩnh vực thuộc đời sống văn hóa và xã hội của con người.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận