Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 5: Khái niệm văn minh thế giới thời kỉ cổ - trung đại có đáp án

  • 2783 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn hóa là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử.


Câu 2:

Văn minh là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Văn minh là trạng thái tiến bộ về cả vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hoá. Văn minh còn có nghĩa là đã thoát khỏi thời kì nguyên thuỷ.


Câu 3:

Tổng thế những những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử.


Câu 4:

Trái với văn minh là trạng thái nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Văn minh còn có nghĩa là đã thoát khỏi thời kì nguyên thuỷ. Trái với văn minh là trạng thái “dã man”.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về văn minh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Văn hóa xuất hiện đồng thời cùng với loài người.

- Thông thường, con người tiến vào thời đại văn minh khi xuất hiện nhà nước và chữ viết. Tuy nhiên, do hoàn cảnh cụ thể, ở một số nơi, khi nhà nước xuất hiện, chữ viết vẫn chưa ra đời (ví dụ: nhà nước Văn Lang....), nhưng đó là những trường hợp không điển hình.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận