Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 8. Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại có đáp án

  • 3024 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:

+ Phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) tác động thúc đẩy kinh tế công, thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng

+ Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản

+ Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do.

+ Cải tiến và những tiến bộ kĩ thuật trong các công trường thủ công.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:

+ Phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) tác động thúc đẩy kinh tế công, thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng

+ Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản

+ Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do.

+ Cải tiến và những tiến bộ kĩ thuật trong các công trường thủ công


Câu 3:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra trong khoảng thời gian cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.


Câu 4:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được khởi đầu tại quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được khởi đầu tại Anh.


Câu 5:

Một trong những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Một trong những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là động cơ hơi nước.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

1 năm trước

ly ngô

Bình luận


Bình luận