Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 20. Việt Nam thời Lê Sơ (1428 – 1527) có đáp án

  • 714 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua năm nào? Đặt tên nước là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tháng 4/1428, sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô tại Đông Kinh (Thăng Long trước đây).


Câu 2:

Vị vua nào đã căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1473, vua Lê Thánh Tông căn dặn Lê Cảnh Huy và các quan về việc bảo vệ lãnh thổ ở phía Bắc: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.


Câu 3:

Bộ “Quốc triều hình luật” (còn gọi là “Luật Hồng Đức”) được biên soạn và ban hành dưới triều vua nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn bộ luật Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức), gồm 722 điều chia làm 16 chương.


Câu 4:

Thời Lê Sơ, hệ tư tưởng chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hệ tư tưởng Nho giáo chi phối đời sống xã hội, nội dung học tập thi cử là các sách của Nho giáo. Đạo giáo và Phật giáo bị hạn chế.


Câu 5:

Danh nhân nào thời Lê sơ đã được tổ chức UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới vào năm 1980?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1980, Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận