Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226) có đáp án

  • 643 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhà Lý được thành lập năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh mất, các nhà sư và đại thần trong triều đã suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập (SGK - Trang 56)


Câu 2:

Vị vua đầu tiên của vương triều Lý là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh mất, các nhà sư và đại thần trong triều đã suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập. Năm 1010, Lý Thái Tổ đặt niên hiệu Thuận Thiên… (SGK - Trang 56)


Câu 3:

Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu thành

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt, tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương (SGK -Trang 58)


Câu 4:

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam (SGK - Trang 59)


Câu 5:

Câu nói: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” là của ai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để đối phó với âm mưu xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt nhận định: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” (SGK - Trang 59)


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

=

7 tháng trước

=))

Bình luận


Bình luận