Trắc nghiệm Lý thuyết về viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện có đáp án

  • 105 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thuyết minh là gì?

Xem đáp án

Thuyết minh là phương thức giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực và hữu ích về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,... của đối tượng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thuyết minh thuật lại một sự kiện được hiểu là:

Xem đáp án

Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc là viết bài văn trình bày, cung cấp thông tin hay giải thích về sự vật, hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự viết bài văn thuyết minh:

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Tìm các thông tin về sự kiện

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Xác định sự kiện cần thuật lại

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Xem đáp án

Các bước:

Xác định sự kiện cần thuật lại

Tìm các thông tin về sự kiện

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin


Câu 4:

Văn bản nào dưới đây là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện?

Xem đáp án

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đâu không phải yêu cầu khi viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

Xem đáp án

Sử dụng lời văn bay bổng, mượt mà, giàu hình ảnh không phải yêu cầu khi viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện và cũng không cần thiết.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận