Trắc nghiệm Nước Âu Lạc có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năm 218 TCN đã diễn ra sự kiện gì quan trọng đối với nước Văn Lang?

Xem đáp án

Sau khi thống nhất Trung Nguyên, năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi. Hành động này có ảnh hưởng quan trọng đến nền độc lập của nhân dân Văn Lang

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Ai là người đã lãnh đạo nhân dân Tây Âu và Lạc Việt kháng chiến chống quân Tần xâm lược?

Xem đáp án

Trước cuộc xâm lược của nhà Tần, nhân dân Tây Âu và Lạc Việt đã tôn Thục Phán lên làm thủ lĩnh lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Sau khi lên ngôi, An Dương Vương đã chọn khu vực nào để đóng đô?

Xem đáp án

Sau khi đánh thắng cuộc xâm lược của quân Tần, Thuc Phán tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại nhà nước, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, Đông Anh – Hà Nội).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc được xây dựng trên cơ sở nào?

Xem đáp án

Bộ máy nhà nước thời An Dương Vương được xây dựng trên cơ sở bộ máy thời Văn Lang, không có gì quá khác biệt. Cụ thể là:

- Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương, nắm giữ mọi quyền hành chính.

- Giúp việc cho vua có các Lạc Hầu, Lạc tướng.

- Cả nước chia thành nhiều bộ, do Lạc tướng đứng đầu.

- Các làng, chạ vẫn do bồ chính cai quản.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Triệu Đà đã sử dụng âm mưu gì để làm suy yếu nước Âu Lạc?

Xem đáp án

Sau khi thất bại trong cuộc xâm lược Âu Lạc, biết không thể đánh thắng được quân dân Âu Lạc, Triệu Đà bèn vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước ta.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận