Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 3. Nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và khoáng ở thực vật có đáp án

  • 81 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sự trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật chịu tác động của các nhân tố là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sự trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật chịu tác động của các nhân tố là nhiệt độ, ánh sáng, nước trong đất, độ thoáng khí của đất và hệ vi sinh vật vùng rễ.


Câu 2:

Nhiệt độ không khí tăng trong ngưỡng nhất định sẽ làm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhiệt độ không khí tăng trong ngưỡng nhất định sẽ làm tăng tốc độ thoát hơi nước, tạo động lực đầu trên cho sự hấp thụ và vận chuyển nước, dinh dưỡng khoáng.


Câu 3:

Cường độ ánh sáng tăng trong ngưỡng xác định làm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cường độ ánh sáng tăng trong ngưỡng xác định làm tăng cường độ thoát hơi nước, tăng cường độ quang hợp, từ đó làm tăng sự hấp thụ và vận chuyển nước và dinh dưỡng trong cây.


Câu 4:

Phát biểu nào sai khi nói về ảnh hưởng của hàm lượng nước trong đất đến sự hấp thụ nước và khoáng ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C – Sai. Hàm lượng nước trong đất thấp làm hạn chế quá trình thoát hơi nước ở lá, từ đó làm giảm sự hấp thụ, vận chuyển nước và ion khoáng trong cây.


Câu 5:

Hệ vi sinh vật vùng rễ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hấp thụ khoáng của thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hệ vi sinh vật vùng rễ tham gia vào quá trình khoáng hóa các hợp chất hữu cơ, ảnh hưởng đến độ hòa tan của các chất khoáng. Một số nấm rễ còn giúp cây hấp thụ nước và khoáng. Ngược lại, một số vi sinh vật gây bệnh ở rễ hoặc cạnh tranh dinh dưỡng với thực vật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận