Trắc nghiệm Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ có đáp án

  • 291 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tỉ lệ bản đồ cho biết

Xem đáp án

Tỉ lệ bản đồ cho biết độ thu nhỏ của bản đồ so với thực địa. Cụ thể, dựa vào bản đồ chúng ta có thể biết được khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước của chúng trên thực địa.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ phụ thuộc vào

Xem đáp án

Mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ phụ thuộc vào tỉ lệ bản đồ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì

Xem đáp án

Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao, các đối tượng địa lí được biểu hiện rõ hơn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn 1 : 1000.000 là những bản đồ có

Xem đáp án

Bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn 1 : 1000.000 là những bản đồ có tỉ lệ nhỏ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Các dạng biểu hiện của tỉ lệ bản đồ gồm

Xem đáp án

Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở hai dạng là tỉ lệ số và tỉ lệ thước

+ Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.

+ Tỉ lệ thước: Là tỉ lệ được vẽ dưới dạng thước đo tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận