Writing

  • 1170 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Tokyo/ most populous/ capital/ city/ world.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Câu so sánh nhất với tính từ dài: “the + most + adj”

Dịch: To-ky-o là thủ đô đông dân nhất thế giới


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

She/ be/ to Dubai/ three times/ year.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có mốc thời gian “three times this year”

Dịch: Cô ấy đã đến Dubai 3 lần năm nay


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Singapore/ located/ Southeast Asia.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc: “be located in” nằm ở

Dịch: Singapore nằm ở Đông Nam Á


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

It’s/ fantastic/ spend/ a day/ New York.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Cấu trúc: “it’s + adj + to V”: thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Thật tuyệt khi dành 1 ngày ở New York


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Many/ tourists/ visit/ Hanoi/ year.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “every day”

Dịch: Rất nhiều du khách đến thăm Hà Nội mỗi năm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận