Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 1708 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /ɑː/. Các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /ɜː/. Các đáp án còn lại phát âm là /ɔ/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /ə/. Các đáp án còn lại phát âm là /ɜː/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /eɪ/. Các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /ɑː/. Các đáp án còn lại phát âm là /ɜː/


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

3 tuần trước

Khánh Chi Đường

Bình luận


Bình luận