Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1: A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 576 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Đáp án D có cách phát âm là /i/, các đáp án còn lại có cách phát âm là /ai/


Câu 2:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Đáp án A có cách phát âm là /juː/, các đáp án còn lại có cách phát âm là /ʌ/


Câu 3:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Đáp án D có cách phát âm là /a:/, các đáp án còn lại có cách phát âm là /æ/


Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Đáp án D có cách phát âm là /u:/, các đáp án còn lại có cách phát âm là /ou/


Câu 5:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Đáp án C có cách phát âm là /ð/, các đáp án còn lại có cách phát âm là /θ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận