Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 1. C. Reading có đáp án

  • 428 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the text below and choose the best answer for each question after the text.

Many people like to keep pets. Dogs and cats are very popular pets. Some people, however, keep birds or goldfish. They need less space and are easier to look after.

If you want to have a pet, you can buy one from a pet shop but you must be careful not to

buy a sick animal. It is best if you know something about the pet you want. This helps you

choose a healthy pet. However, if you do not have much money and know very little about

animals, you can visit the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

The first society for the Prevention of Cruelty to Animals was founded in England in 1821. It was set up to make sure that all animals are treated with kindness. The RSPCA in Hong Kong carries out this aim. The RSPCA officers collect animals which have no homes and are left in the street. They look after them until they are healthy again. People visiting the

RSPCA may choose their pets from these animals and you can be sure that you will get a

healthy pet. If later your pet becomes ill, you can take it to the doctors at the RSPCA for

treatment.

When you have a pet, it is very important that you look after it properly. You must remember to feed it at suitable times. You should also give it a clean and comfortable place to rest. Your pet will be happy and healthy if you love it and care for it properly.

According to the passage, what kind of pet needs more space?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Dogs and cats are very popular pets. Some people, however, keep birds or goldfish. They need less space and are easier to look after.

Dịch: Chó và mèo là những vật nuôi rất phổ biến. Tuy nhiên, một số người nuôi chim hoặc cá vàng. Chúng cần ít không gian hơn và dễ chăm sóc.


Câu 2:

What can help you choose a healthy pet?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: It is best if you know something about the pet you want. This helps you choose a healthy pet.

Dịch: Tốt nhất là bạn nên biết điều gì đó về vật nuôi mà bạn muốn. Điều này giúp bạn chọn một con vật cưng khỏe mạnh.


Câu 3:

The first society for the Prevention of Cruelty to Animals was founded …..

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào câu: The first society for the Prevention of Cruelty to Animals was founded in England in 1821.

Dịch: Tổ chức đầu tiên ngăn chặn hành vi đối xử tàn tệ với động vật được thành lập ở Anh vào năm 1821.


Câu 4:

What does the RSPCA do with sick and homeless animals?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào câu: The RSPCA officers collect animals which have no homes and are left in the street. They look after them until they are healthy again.

Dịch: Các nhân viên RSPCA thu thập động vật không có nhà và bị bỏ lại trên đường phố. Họ chăm sóc chúng cho đến khi chúng khỏe mạnh trở lại.


Câu 5:

You can always be sure that every pet from the RSPCA ………..

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào câu: They look after them until they are healthy again. People visiting the RSPCA may choose their pets from these animals and you can be sure that you will get a healthy pet.

Dịch: Họ chăm sóc chúng cho đến khi chúng khỏe mạnh trở lại. Những người đến thăm RSPCA có thể chọn vật nuôi của họ từ những con vật này và bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ nhận được một con vật cưng khỏe mạnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận