Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1. D. Writing có đáp án

  • 952 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the sentences (A, B, C or D) that is closest in the meaning to the root sentence or best combines the two given sentences

My brother has a lot of strange stickers in his collection.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Anh trai tôi có rất nhiều nhãn dán lạ trong bộ sưu tập của mình.

A. Có rất nhiều nhãn dán kỳ lạ trong bộ sưu tập của anh trai tôi.


Câu 2:

I am keen on walking in the rain.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Be keen on = thích

Dịch: Tôi thích đi trong mưa.

B. Đi trong mưa cho tôi nhiều niềm vui.


Câu 3:

It usually takes me two hours to do my homework.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A sai cấu trúc: spend + Ving (dành thời gian làm gì)

B sai nghĩa

C đúng

D sai ngữ pháp (dùng tobe là “is”)

Dịch: Tôi thường mất hai giờ để làm bài tập về nhà.

= Hai giờ là thời gian tôi cần làm bài tập về nhà.


Câu 4:

I enjoy going camping with my family.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cấu trúc: tobe fond of Ving = enjoy Ving (thích làm gì)

Dịch nghĩa: Tôi thích đi cắm trại cùng gia đình.


Câu 5:

My parents usually watch TV in the evening.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Bố mẹ tôi thường xem TV vào buổi tối.

B. Vào buổi tối, bố và mẹ tôi thường xem TV.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận