Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 10. A. Phonetics and Speaking có đáp án

  • 453 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A trọng âm số 2. Các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 2:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C trọng âm số 3. Các đáp án còn lại trọng âm số 2


Câu 3:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D trọng âm số 1. Các đáp án còn lại trọng âm số 2


Câu 4:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B trọng âm số 3. Các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 5:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D trọng âm số 2. Các đáp án còn lại trọng âm số 3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận