Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 10. C. Reading có đáp án

  • 436 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

What are the other words or phrase for fossil fuels?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào câu: Almost all our energy comes from oil, coal, and natural gas. We call them fossil fuels.

Dịch: Hầu như tất cả năng lượng của chúng ta đến từ dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên. Chúng tôi gọi chúng là nhiên liệu hóa thạch.


Câu 3:

Natural sources of energy are energy from ……

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào câu: Scientists are trying to find and use other alternative sources of energy. We can use energy from the sun, the wind, and the water.

Dịch: Các nhà khoa học đang cố gắng tìm kiếm và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế khác. Chúng ta có thể sử dụng năng lượng từ mặt trời, gió và nước.


Câu 4:

The word “abundant” in the passage is closet in meaning with ……

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Abundant = plentiful (nhiều, dồi dào)


Câu 5:

We are asking the question, “What will happen when there is no oil, coal, and gas on the earth?” because ……

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chúng ta đang đặt câu hỏi, "Điều gì sẽ xảy ra khi không có dầu, than và khí đốt trên trái đất?" bởi vì chúng ta đang tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế khác


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận